Filatelija Pošte Kosova

Filatelija, je bez sumnje najatraktivniji i najosetljiviji deo pošte. Iz tog razloga je PTK D.D. posvetila posebnu pažnju istoj.

Filatelija Pošte Kosova je pocela sa radom 15 marta 2000., kada je proizvela prvu seriju poštanskih marki, koja je za temu imala mir. Prva serija je sadržala 5 poštanskih marki i Koverat prvog dana.

Od tada pa do danas (2000 – 30 april 2007) su lansirane 22 serije poštanskih marki, sa ukupno 62 marke razlicitih nominalnih vrednosti.

Tematika ovih serija poštanksih marki je bila razlicita, od Mira – Medunarodni dan mira; flore i faune Kosova ... pa sve do narodnih radinosti; arheoloških otkrica; numizmatike Kosova; umetnickih dela, itd.
 
2006. Filatelija PTK D.D je ucestvovala na 30 Medunarodnom sajamu poštanskih marki, na kojem je poštanska marka ove filatelije - “Frula”, iz ciklusa instrumenata, izmedu 1180 izloženih marki ostalih filatelija, ocenjena kao jedna od 16 najlepših u evropi, ostavljajuci znacajan trag.e.

Za više informacija o serijama poštanksih marki kliknite na Poštanske marke: