Njoftim për anulim

NJOFTIM PËR ANULIM
Furnizimi,ndrrim dhe balancimi me 36 goma të sezonit dimëror
NJOFTIM PËR ANULIM
Furnizim me pajisje të IT-së-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI & SI
NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me material shpenzues dhe pjesë reserve si dhe servisimi dhe mirmbajtja e shtypsit Konica Minolta,modeli BIZHUB C554e-Ritender 1
NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Shitja e shtypsave, fotokopjuesve,FAX-eve dhe tonereve
NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Sigurimi i shërbimeve nga një Agjenci e Marketingut për furnizim,printim dhe dizajn të materialeve të ndryshme promovuese
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizimi dhe Renovimi i Banjos ,instalimi i hidroforit ,Hapja e pusit për Z.P. Kijevë
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me Paisje të IT-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Punimi i Aneksit të Zyrës Postare në Qendrën e Regjistrimit civil në Rahovec
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Marrje me Lizing (qera) të nëntë (9) veturave për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune per mirëmbajtjen teknike të objekteve -Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Marrje me Lizing (qera ) të nëntë (9) veturave për nevoja të Postës së Kosovës sh.a-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Shërbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Furnizim me material (për ndërtimtari dhe elektrikë) për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016 –Ritender Lot 1: Furnizim me material per ndertimtari për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016 Lot 2: Furnizim me material per elektrik për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Furnizimi me automjete të udhëtarve përmes Lizingut
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E KONKURSIT TË PROJEKTIMIT
Kontraktimi i Operatorëve Ekonomik apo personave fizikë të cilët do të konkurrojnë me idetë dhe dizajnet e tyre për pullat postare si dhe blloqet filatelike për programin e autorizuar vjetor 2016
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR PEZULLIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
“Furnizim me derivate për nevoja te PK-së Sh.A-Ritender 2”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Furnizim me derivate për nevoja te PK-së Sh.A-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Mirëmbajtja e të gjithë shtypësave,fotokopjuesve dhe FAX-ëve në të gjitha zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me material higjenik për nevoja të Postës së Kosovës sh.a.”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Larja e automjeteve zyrtare per nevoja te PK-së sh.a-Ritender 3
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
Auditimi i pasqyrave financiare të PK-së për vitin 2015,2016 dhe 2017
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
Blerja e hapësires mediave-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
Blerja e hapësires mediale
Njoftim për Anulim të shitjes së Aseteve Shitja e Pajisjeve të ndryshme jashtë përdorimit përmes Ankandit PublikNJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
Kontrollimi teknik për Automjete dhe Motoçikleta zyrtare të PK-së
Njoftim për Anulim të shitjes së Aseteve Shitja e Pajisjeve të ndryshme jashtë përdorimit përmes Ankandit PublikNJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
“Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare te PK-së Sh.a-Ritender”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT - Sherbim
Kontrollimi teknik për Automjete dhe Motoçikleta zyrtare të PK-së
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
“Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare te PK-së Sh.a”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Ngjyrosja dhe Riparimi i zyrave Postare
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E DHËNIES SË KONTRATËS
Furnizimi dhe Montimi i Alarmeve,Kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të Pk-së-Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A -Ritender
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizimi dhe Montimi i Alrmave, Kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të PK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me vula datare për nevojat e zyreve postare të PK-së”
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Sherbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Servisimin dhe riparimi i motoçikletave-Ritender 3”