Njoftim për kontratë

NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 - 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave per nevoja te PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Krijimi,mirembajtja dhe hostimi i WEB Faqes se Postës së Kosoves
NJOFTIM PËR KONTRATË
Mirembajtja higjenike e hapësirave ne objektin kryesor te Postës ne Fushë Kosovë
NJOFTIM PËR KONTRATË
Monitorimi,mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të alarmeve,furnizimi me pjesë rezervë dhe shërbimet me Roje fizike për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me rafta për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me material harxhues (zarfa C4)
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me pajisje të TI-Storage Server
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me material Hixhenik për nevoja të Postes së Kosovës sh.a.-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizimi,ndrrim dhe balancimi me 36 goma të sezonit dimëror
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2018/2019
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me pajisje të IT-së-Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË
Rregullimi dhe furnizimi me pjese per Chillerat ne QTP
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me material Higjenik për nevoja të Postes së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me pajisje të IT-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI & SI-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Rregullimi i hapesires ne Zyren Postare Ratkoc
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi i kasafortave ne te gjitha regjionet e PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Mirëmbajtja higjenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR KONTRATË
Dizajn,shtypje dhe printim per materiale shpenzuese
NJOFTIM PËR KONTRATE
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer
NJOFTIM PËR KONTRATE
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
NJOFTIM PËR KONTRATE
Monitorimi, mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të kamerave në zyrat postare të Postës së Kosovës SH.A
NJOFTIM PËR KONTRATE
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne per nevojat e Postes Hibride
NJOFTIM PËR KONTRATE
Furnizim me material shpenzues dhe pjesë reserve si dhe servisimi dhe mirmbajtja e shtypsit Konica Minolta,modeli BIZHUB C554e-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me bileta aeroplani për stafin e PK- Sh.a për udhëtime zyrtare
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit (zhdoganimit të produkteve dhe mallrave)
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtja e kasafortave te PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtja e kasafortave te PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me derivate per nevoja te PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me paisje te IT-se-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizimi dhe rregullimi i instalimit elektrik në QTP
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me material reprezentativ per festat e fundvitit
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim,ndërrim,montim dhe balancim te gomave të sezonit verorë në atë dimëror
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Brendimi i zyrës Postare Gjilan (qendra e regjistrimit)
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizim me zarfa A5 per nevojat e Postes Hibride
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve zyrtare të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me material hargjues për zyre dhe furnizim me zarfa për nevoja të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Ndërrimi i ujëmatësit dhe kyçja në ujësjellës për ZP Milloshevë
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizimi me zarfa A5 për nevojat e Postës Hibride
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Shenjëzimi dhe definimi i saktë të pikave te parcelave sipas fletes poseduese dhe kopjes se planit per pronat e Postes se Kosoves
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizimi me zarfe C5 per faturimin e Telekomit
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Sigurimi I autopërgjegjësisë për veturat e Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Riparimi i objektit te ish ZP nr 7 Prishtinë
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Furnizimi me material te nevojshem per funksionalizimin e kontinjerit ne ZP Gjilan 4
NJOFTIM PËR KONTRATË SHERBIME
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer-Ritender
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje të TI-së per kyqjen e PC ne rrjetin e VPN të Postes se Kosoves
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne për nevoja të Postes Hibride
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me formular të ndryshëm,etiketa,zarfe të ndryshëm,ambalazh për koli,thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit të postës vendore dhe ndërkombëtare
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Punë
Sanimi emergjent i rrjedhjes se ujit ne ZP Banjë e Pejes & Kyqja e zyres Postare Lluzhan, ne kanalizimin e fshatit
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me bateri të UPS-ëve
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje të IT-së për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pako të katonit për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Vlerësimi i veturave dhe motoçikletave për Postën e Kosovës
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizimi me televizor per nevojat e PK-së
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Servisimi dhe rregullimi i Printerit Bizhub c554e
NJOFTIM PËR NËSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbime
Rregullimi dhe servisimi i gjeneratorit në QTP
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pako të kartonit për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me paisje TI per përmirësimin e rrjetit për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES Shërbime
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së- Ritender
NJOFTIMI PER KONTRATE Furnizim
Furnizim me paisje te IT-se per nevoja te Postes se Kosoves
NJOFTIMI PER NENSHKRIMIN E KONTRATES Sherbim
Mbulimi i kulmit ne objektin e ZP Hogosh
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Furnizim me material hargjues për zyre për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Sigurimi i shërbimit të doganimit te pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshem gjatë vitit 2017
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me fletëngjitëse për nevojat e shërbimit të postës vendore dhe nderkomtare
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje të IT-së për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje teknike për automjetet e PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a-Ritender
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pulla postare, ZDP, bloqe filatelike dhe produkte promotive gjatë viteve 2017/2018/2019
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbim
Rregullimi i ndriçimit në hapësirat e QTP-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Vula të ditës së parë nga programet: 2017-2018-2019
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Kontrollimi teknik i mjeteve motorike të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Rregullimi i dy veturave te aksidentuara-Ritender
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizimi me produkte të licencuara të MicrosoftIT për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Sanimi i Kulmit në Zyren Postare në Zym
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbim
Mirëmbajtja e WEB faqes ekzistuese të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi(DDD) i Zyrave Postare: Prishtina 11 & 24 dhe Muzakaj e Ratkoc
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2016/2017 -Ritender
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Rregullimi i zyrave në objektin qendror të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pulla postare, ZDP, bloqe filatelike dhe produkte promotive gjatë viteve 2017/2018/2019
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Punimi i ndarjeve ne ZP-Fushë Kosovë, ZP-Lipjan dhe riparimet ne QTP si dhe Demontimi , transporti dhe shkarkimi i butik Postes se Kaqanikut ne Depon e PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Punë
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Tonera dhe Druma për printerin Bizhub c554e
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me paisje të IT-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim,ndërrim,montim dhe balancim te gomave të sezonit verorë në atë dimëror
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të Postes së Kosovës në Fushë Kosovë
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Punë
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2016/2017-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIM PËR KONTRATË Shërbim
Mirëmbajtja e WEB faqes ekzistuese të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me formular të ndryshëm,etiketa,zarfe të ndryshëm,ambalazh për koli,thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit të postës vendore dhe ndërkombëtare
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Punë
Aneks Kontratë: Furnizim me paisje të rrjetit VPN
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2016/2017
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me produkte të licencuara të MicrosoftIT për kërkesat dhe nevojat e afarizmit të Postës së Kosovës
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Punë
Punimi i Aneksit të Zyrës Postare në Qendrën e Regjistrimit civil në Rahovec-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Paisje të IT-së Ritender
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbim
Furnizim me Motoqikleta dhe Biçikleta ekologjike për Postën e Kosovës sh.a.
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me ngjyra për printerin Bizhub –c554e
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Vula datare postare
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Renovimi i zyres Postare nr 6-Prishtinë dhe ndërtimi i rampave-pjerrinave në ZP.Kaçanik 1 & Ferizaj 1 dhe rregullimi i ZP Gjilan 4
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbim
Kyçja e kanalizimit të Zyrës Postare Junik në kanalizimin publik
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me material higjenik për nevoja të PK-së,për vitin 2016/2017
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të Postes së Kosovës në Fushë Kosovë
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Rregullimi i zyrave në objektin qendror të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Zarfimi i faturave të formatit A4 për nevoja të Postës Hibride
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Punimi i Aneksit të Zyrës Postare në Qendrën e Regjistrimit civil në Rahovec-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Paisje të IT-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Kyçja e kanalizimit të Zyrës Postare Junik në kanalizimin publik
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me formular të ndryshëm,etiketa,zarfe të ndryshëm,ambalazh për koli,thasë dhe lidhëse të thasëve për nevojat e shërbimit të postës vendore dhe ndërkombëtare
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Punët renovuese në Z.P Prishtinë 9
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Shërbim
Bartja e inventarit nga objekti qendror i PK-së në objektin e QTP-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me pako të katonit për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Renovimi i kulmit, ndarjet ne objekt, furnizimi me inventar, rregullimi nyjeve sanitare dhe ventillimi ne objektin Qendror të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare Peugeot Partner dhe Bipper si dhe atyre Kia Sportage
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me Motoqikleta dhe Biçikleta ekologjike për Postën e Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Punimi i Aneksit të Zyrës Postare në Qendrën e Regjistrimit civil në Rahovec
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me data projektor për nevojat e Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pako të kartonit për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune per mirëmbajtjen teknike të objekteve
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Monitorimi dhe mirëmbajtja e sistemit të Alarmave, Kamerave dhe Rojeve fizike në zyrat postare të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Renovimi i kulmit, ndarjet ne objekt, furnizimi me inventar, rregullimi nyjeve sanitare dhe ventillimi ne objektin Qendror të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Rregullimi i zyres Postare Ferizaj 8
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor të PK-së dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave -Ritender
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Furnizim
Furnizim ndrrim,montim dhe balancim i gomave të sezonit dimëror në atë veror për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune per mirëmbajtjen teknike të objekteve –Ritender-2
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS Sherbim
Shërbimi i transportit me autobus
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Rregullimi i veturës zyrtare Renault Megane me targa 01-562 AM
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Rregullimi i zyres Postare Ferizaj 8
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me ngjyra për printerin Bizhub c 554 e
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me pjesë për mirëmbajtje të sistemit TI dhe SI
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME
Servisimi dhe riparimi i klimave dhe chillerave për nevoja të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me ngjyra për printerin Bizhub c 554 e
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Blerja, furnizimi dhe montimi i tepisonit për amfiteatrin në objektin e Postës së Kosovës në Prishtinë
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Furnizim me kartela PVC me shirit magnetik për ID Zebra ZXP Series 3 dhe Ribbon Cartridge Zebra ZXP Series 3 YMCO me ngjyra për 200 imazhe për nevoja të PK-së
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS FURNIZIM
Rregullimi dhe ngjyrosja e zyrës Postare Prishtina 11
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Marrje me Lizing (qera ) të nëntë (9) veturave për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim ndrrim, montim dhe balancim i gomave të sezonit dimëror në atë veror për nevoja të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave-Ritender Lot :1 – Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Reno Kango Lot: 2 - Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Expert dhe Boxer
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbimi Pay Per Print për zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me makina të frankimit për nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune per mirëmbajtjen teknike të objekteve Lot 1: Furnizim me material shpenzues për ndërtimtari dhe hidrosanitari Lot2: Furnizim me material shpenzues dhe mjete pune për elektrikë
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave
NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim me material harxhues Leter A3 rollne për nevoja të Postes Hibride NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Sigurimi i shërbimeve nga një Agjenci e Marketingut për furnizim, printim dhe dizajn të materialeve të ndryshme promovuese
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së–Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a.-Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me material (për ndërtimtari dhe elektrikë) për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016 –Ritender Lot 1: Furnizim me material per ndertimtari për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016 Lot 2: Furnizim me material per elektrik për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së –Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me paisje të IT-së –Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizimi me automjete të udhëtarve përmes Lizingut
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me material (për ndërtimtari dhe elektrikë) për mirëmbajtje teknike të objekteve për vitin 2015/2016 Kontratë Kornizë
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIM Procedurë e hapur
Printimi dhe shtypja e letres A4,A3 per nevojat e Postës Hibride
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Furnizim i zyrave Postare në Regjione me Dru zjarri për djegie për sezonin 2015/2016
NJOFTIM PËR KONTRATË - Furnizim
Furnizim me paisje të IT-së
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave të Postës së Kosovës sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË SHTYRJE TË AFATIT - Kontratë publike kornizë FURNIZIM
Furnizim me derivate për nevoja te PK-së Sh.A-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË - SHËRBIM - Procedurë e hapur
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave të PK-së në Objektin Kryesor në Fushë Kosovë
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME Koutim i Çmimeve
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a –Ritender 3
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Sigurimi i autopërgjegjësisë
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Mirëmbajtja e të gjithë shtypësave,fotokopjuesve dhe FAX-ëve në të gjitha zyrat postare të Postës së Kosovës sh.a.
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me material higjenik për nevoja të Postës së Kosovës sh.a.”
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME Koutim i Çmimeve
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a -Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË SHËRBIME Koutim i Çmimeve
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Larja e automjeteve zyrtare te PK-sh.a
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me derivate për nevoja te PK-së Sh.A
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Auditimi i pasqyrave financiare të PK-së për vitin 2015, 2016 dhe 2017
NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM
Blerja e hapësirës mediave-Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM
Blerja e hapësirës mediale
NJOFTIM PËR KONTRATË - Kontratë publike kornizë - FURNIZIM
Furnizim me material shpenzues dhe tonera për nevoja të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM/SHËRBIME/PUNË
Kontrollimi teknik për Automjete dhe Motoçikleta zyrtare të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të P.K.sha-Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË - FURNIZIM / SHËRBIME / PUNË
Kontrollimi teknik për Automjete dhe Motoçikleta zyrtare të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Furnizim me pulla postare,blloqe filatelike,ZDP dhe produkte-material promotiv për vitet 2015/2016
NJOFTIM PËR KONTRATË
Kontratë publike kornizë SHËRBIME
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të P.K.sha-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtje e automjeteve të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË
Mirëmbajtja hixhenike e hapësirave në Objektin Kryesor dhe në Qendren Tranzite Postare
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizimi me material (për ndërtimtari dhe elektrikë) për mirëmbajtjen teknike të objekteve
NJOFTIM PËR KONTRATË
Ngjyrosja dhe Riparimi i zyrave Postare
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË
Mirëmbajtja e Shtypësave, Fotokopjusve dhe FAX-ëve në të gjitha Zyrat Postare të Postës së Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Renovimi i ndërtesës në regjionin e Gjakovës
NJOFTIM PËR KONTRATË PUNË
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Renovimi i Objektit të Postës në Mitrovicë
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM -SHËRBIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A-Ritender 2
NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim-Shërbim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizimi dhe Montimi i alarmeve,kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të Pk-së-Ritender LOT 1: Furnizim dhe Montimi me pajisje të sistemit të alarmit dhe shërbimet e sigurimit me roje fizike . LOT 2: Furnizimi,Montimi dhe shërbimi me sistem të kamerave
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me vula datare për nevojat e zyreve postare të PK-së-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM -SHËRBIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A-Ritender
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me vula datare për nevojat e zyreve postare të PK-së
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM -SHËRBIM
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime nga një Agjenci e Marketingut për realizimin e kampanjave te marketingut dhe dizajnime te ndryshme për nevojat e marketingut te PK.SH.A
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM - Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me Peshore elektronike për nevoja të PK-sëNJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizimi dhe Montimi i alarmeve,kamerave dhe Roje Fizike për nevoja të Pk-së
NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me shtypës dhe material për shtypjen e kartelave identifikuese
NJOFTIM PËR KONTRATË FURNIZIM / SHËRBIME/ PUNË
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shtypja dhe Printimi i letres në formatin A4 dhe A3 për nevoja të PK-së